POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku Jacek Podkamienny (dalej jako: „Administrator” lub „Komornik”) – ul. Mickiewicza 64/1, 37-300 Leżajsk.
Inspektor danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, oraz w związku z realizacją swoich praw, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora za pośrednictwem adresu e-mail.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku Jacek Podkamienny niniejszym informuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tutejszej Kancelarii pełni Pan Mikołaj Ryzop, adres email: m.ryzop@dpag.pl, numer telefonu: 535 342 441

Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby.

Źródło pochodzenia i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe stron postępowań toczących się przez komornikiem

Komornik pozyskuje dane osobowe w szczególności od: stron postępowania (wierzyciel, dłużnik), organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zakładów ubezpieczeń, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, biuro informacji gospodarczej.

Ponadto Komornik pozyskuje dane osobowe również od innych instytucji/podmiotów/osób (w tym pracodawcy dłużników, systemy teleinformatyczne takie jak: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), do których Komornik wystąpił z żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania swoich ustawowych zadań, a dotyczących w szczególności stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników majątku dłużnika.

W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Administrator może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe (w tym: dane kontaktowe/adresowe, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, dane dotyczące majątku dłużnika lub umożliwiające identyfikację składników tego majątku) dane osobowe szczególnych kategorie (w tym: dane dotyczące zdrowia), oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.

Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów kancelarii komorniczej

Dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez jego kontrahenta (firmą, z usług której Komornik  korzysta w zakresie prowadzenia kancelarii) i obejmują one dane kontaktowe. Kontrahent administratora może być pracodawcą albo zleceniodawcą osób, których dane zostały przekazane do administratora.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 • W przypadku gdy są Państwo stroną (np. dłużnikiem, wierzycielem) postępowania toczącego się przed Komornikiem, dane osobowe będą przetwarzane w celu: wykonywania ustawowych zadań realizowanych w interesie publicznym, nałożonych na komornika sądowego przez przepisy prawa w tym w szczególności: ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań przez Komornika

 • W przypadku gdy są Państwo kontrahentem Komornika (np. zawarłeś z nim umowę świadczenia określonych usług na jego rzecz) lub przedstawicielem takiego kontrahenta, dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia oraz realizacji umowy z Komornikiem.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy z Komornikiem.

 • W przypadku użytkowników strony internetowej należącej do Komornika, dane osobowe będą przetwarzane w celu: zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz udzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.

Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • wierzycielom, pełnomocnikom stron i uczestnikom postępowania, trzeciodłużnikom zajętych wierzytelności ( zakładowi pracy, stronie umowy cywilnoprawnej, płatnikowi świadczenia emerytalnego, rentowego, alimentacyjnego, bankom, kasom oszczędnościowo-kredytowym), kategoriom podmiotów wymienionych w art. 761 kpc., nieokreślonym odbiorcom obwieszczeń publicznych np. o licytacjach nieruchomości, uczestnikom licytacji publicznych (licytantom, nabywcy licytacyjnemu, publiczności), podmiotom, które biorą udział w procesie obwieszczania o licytacjach publicznych majątku dłużników lub opisie i oszacowaniu nieruchomości, świadkom czynności egzekucyjnych,
 • podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie, m.in.: Poczcie polskiej, kurierom, administratorom systemów komputerowych, dostawcom usług hostingowych, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe/rachunkowe, podmiotom świadczącym usługi związane z przechowywaniem zasobów archiwalnych, usługodawcom świadczącym usługi polegające na niszczeniu nośników danych zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej.

Termin przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj.:

 • w przypadku realizacji przez Komornika swoich zadań ustawowych, dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji tych zadań a po tym okresie przez czasu archiwizacji dokumentów przewidziany w przepisach rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 grudnia2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych;
 • w przypadku realizacji umów zawartych z Komornikiem, dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania tej umowy a po jej zakończeniu w terminach określonych przez przepisy prawa, w tym o rachunkowości oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 • w przypadku odpowiedzi na pytania przesłane a pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowego obsłużenia pytania oraz czas archiwizacji korespondencji.

Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

Zgodnie z art. 164a ust. 2 ustawy o komornikach sądowych prawo to realizowane jest poprzez jawność postępowania prowadzonego przez Komornika – strony mają prawo przeglądać akta postępowania na ich pisemny wniosek, jak również wnosić o otrzymanie kopii, odpisów i wyciągów z akt. Prawo to realizowane jest w zakresie, w jakim nie narusza to tajemnicy zawodowej.

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;

Zgodnie z art. 164a ust. 4 ustawy o komornikach sądowych prawo to realizowane jest poprzez wniesienie skargi na czynności komornika w trybie art. 767 kodeksu postępowania cywilnego.

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w sytuacji gdy postawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes

Administratora albo dane są przetwarzane w interesie publicznym, a sprzeciw wnioskodawcy uzasadniony jest jego szczególną sytuacją.
prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) – więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Państwa dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich tj. znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacją, w której stroną/uczestnikiem postępowania będzie podmiot mający miejsce zamieszkania/siedzibę albo adres korespondencyjny poza EOG. Wówczas dane stron/uczestników postępowania mogą być przekazane w związku realizacją ustawowych zadań Komornika. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać w ramach kontaktu z Administratorem lub IOD.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ta strona wykorzystuje pliki cookie – małe pliki tekstowe, które umieszczane są na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie poprawić komfort użytkowania. Zasadniczo pliki cookie są używane w celu zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji o takich rzeczach, jak koszyki zakupowe oraz dostarczania anonimowych danych śledzenia do aplikacji innych firm, takich jak Google Analytics. Pliki cookie znacznie ułatwiają przeglądanie stron. Możesz jednak wyłączyć pliki cookie na tej stronie. Najskuteczniejszym sposobem jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce. Sugerujemy skorzystanie z sekcji „Pomoc” przeglądarki lub odwiedzenie strony About Cookies która zawiera wskazówki dotyczące plików cookie dla wszystkich nowoczesnych przeglądarek.